Veje i Trevang

Alle veje i Grundejerforeningens område er ”private fællesveje” - dog undtaget Trevangsvej, som er en kommunevej.

Vores veje er grusveje, hvorpå der så er udlagt en overfladebehandling bestående af granitskærver med bitumen som bindemiddel.  Denne løsning blev valgt efter mange års dialog med adskillige leverandører og rådgivende ingeniører.  Løsningsbeskrivelsen er godkendt ved en generalforsamling.

Især i varme perioder, og ved ekstraordinær tung trafik, kan bitumen blive flydende og stige til overfladen i belægningen.  Skulle det ske kan du kontakte formanden.

Fordi vores veje er ”private fællesveje”, er hver enkelt grundejer forpligtiget til at vedligeholde den del af grunden, som er matrikuleret som vejareal (Arealets udstrækning kan ses på matrikelkortet).

I forbindelse med byggeri er overfladen meget udsat, hvorfor vi anbefaler, at du kontakter formanden for at få gode råde om, hvorledes du kan forhindre skader på vores fælles veje.  Du er selv forpligtiget til at udbedre skaderne efter dine håndværkere m.m.

Grundejerforeningen varetager vedligeholdelse af kørebanerne, således at de overholder vejmyndighedens krav. 
Vedligeholdelse af rabatter varetages af den enkelte grundejer.

Smalle vejbaner

I et forsøg på at holde bilers hastighed nede, har vi valgt at fastholde de smalle vejbaner.
Vi har besluttet at fastholde de brede grønne rabatter, idet trafikanterne kan benytte arealerne til at vige på.  Det er derfor vigtigt at rabatterne holdes frie og farbare.  Bestyrelsen henleder din opmærksomhed på at sten og andet udlagt i rabatten kan forårsage ulykker, og gøre dig erstatningspligtig.

Belysning

Igennem tiderne er forholdet om belysning langs vejene blevet debatteret flere gange.  Konklusionen på debatterne har hver gang været, at der er et bredt ønske om, at bevare forholdende som de er.